Amsterdamse haven krijgt veiligheidshuis

02 mei 2018

 

Het veiligheidsniveau van de Amsterdamse haven gaat omhoog. Zoveel maken  de plannen voor het oprichten van een ‘veiligheidshuis’ duidelijk. Drie deelnemende partijen aan het project – Havenbedrijf Amsterdam, ORAM en Brandweer Amsterdam-Amstelland– geven tekst en uitleg over een havenbrandweerpost geschoeid op de leest van een publiek-private samenwerking.

IMG_0021Patricia Haks
Rol/functie: projectmanager strategische projecten Havenbedrijf Amsterdam en voortrekker van het project.

Aanloop
“Ik ben met het veiligheidshuisproject begonnen terwijl ondertussen een inventarisatieronde bij een aanzienlijk aantal havenbedrijven aan het licht bracht dat een publiek-private samenwerkings-constructie haalbaar leek. Daarna is gewerkt aan een inrichtingsplan. Daarnaast ben ik betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie en het opzetten van een juridische constructie. Tot slot bezoek ik bedrijven om het veiligheidshuis onder de aandacht te brengen en  leg ik uit wat voor deelnemende bedrijven het voordeel zal zijn.”

Belang voor havenbedrijf
“Het havenbedrijf heeft het veiligheidshuis als een strategisch project aangemerkt. Dat daarvoor een ‘dedicated’ projectmanager is aangewezen, geeft aan hoe groot het belang is. Voor het havenbedrijf heeft dit vooral met het vestigingsklimaat te maken. Vanuit de publieke taak, die bij de Divisie Havenmeester is ondergebracht, is er ook een operationeel belang om een professioneler en industrieel geschoolde brandweerpost in de haven te realiseren. Onze patrouillevaartuigen assisteren de brandweer bij branden in de haven en de havenbeambten handelen dan onder commando van de brandweer. Het havenbedrijf heeft naast de brandbluspatrouillevaartuigen ook een blusponton aangeschaft dat bij grote branden is in te zetten.”

Gezamenlijk en bewust
“De komst van het veiligheidshuis bewijst dat overheid en bedrijfsleven in staat zijn om brandbestrijding naar een hoger niveau te tillen. Door de gezamenlijk inspanning wordt het een industriële post in plaats van een basisbrandweerpost. Het tekent het belang van de haven voor stad en regio: de haven is essentieel voor de economie. Zowel overheid als bedrijfsleven zijn bereid hierin te investeren. Iedereen is zich bewust van de noodzaak van continuïteit van de haven, maar wel met het oog op toenemende veiligheid die ook op de stad zal uitstralen.”

Rein Aarts
Rol/functie: programmamanager ORAM Industriekring, het regionale platform ter bevordering van de veiligheid in de industrie in Noord-Holland.

Aanleiding
“Uit een analyse van de brandbestrijdingscapaciteit in de haven bleek dat deze onvoldoende was. Aanrijtijden zijn te lang en de ‘reguliere’ brandweer is onvoldoende geëquipeerd voor het bestrijden van industriële branden. Daaruit is de gedachte ontstaan om extra inzet te organiseren in het havengebied en om hierbij via publiek-private samenwerking een combinatie te maken van de brandbestrijdingscapaciteit die al bij een aantal bedrijven aanwezig is.”

Bundeling van krachten
“Het belang van de komst van het veiligheidscentrum kent drie aspecten. Primair dat door een bundeling van krachten een betere calamiteitbestrijding is te organiseren tegen beperkte meerkosten. Daarnaast laten de bedrijven in industrie en haven hiermee zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen in externe veiligheid. Dat is cruciaal voor de ‘licence to operate’ in het havengebied. Het verbetert de relaties met overheden en ook de Omgevingsdienst. Tenslotte biedt het veiligheidshuis een mooie basis voor de uitbouw richting andere veiligheidsthema’s zoals preventie, innovatie, opleiding en training. Belangrijk daarbij is dat via de aansturing van het veiligheidshuis door zowel de Veiligheidsregio, het havenbedrijf als het havenbedrijfsleven gewaarborgd is dat de belangen vanuit deze drie bloedgroepen in balans blijven.”

Kans
“Alle betrokken partijen zien een gezamenlijk belang. Tegelijkertijd lopen de belangen tussen de partijen op onderdelen uiteen. Uiteindelijk overheerst toch het besef dat we de kans niet mogen laten lopen om van het initiatief een succes te maken. Het centrum is een mooi voorbeeld van cross-sectorale samenwerking. Niet meer elke organisatie vanuit zijn traditionele rol en verantwoordelijkheid, maar samenwerken om de veiligheid in de haven op een hoger niveau te krijgen. Vanuit het besef dat veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is.”

Mark van Barreveld
Rol/functie: gebiedsmanager Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)

Risico
“In 2013 kwam uit onderzoek naar voren dat gezien het risicoprofiel van de Amsterdamse haven, als vierde haven van Europa en grootste benzinehaven ter wereld, er meer inspanning nodig is om de voorbereiding van de BAA in lijn te brengen met het risicoprofiel van de haven. De winst voor de BAA is dat we straks in het havengebied een veiligheidscentrum hebben waar personeel werkt dat weet hoe je incidenten beheerst en hopelijk ook kan voorkomen. Doordat zij zich kunnen concentreren op het havengebied zullen zij ook in staat gaan zijn om maatwerk te leveren en dus beter en sneller kunnen reageren op de specifieke risico’s in de haven.”

Status
“We staan op de drempel om de onderhandelingsfase af te sluiten en over te gaan naar daadwerkelijke realisatie van het centrum. Op hoofdlijnen is uitgewerkt hoe het centrum en de organisatie eruit komen te zien. Voor de geïnteresseerde bedrijven wordt uitgewerkt hoe hun lidmaatschap er precies uit gaat zien. Is dat afgerond en de individuele bedrijven hebben de intentie uitgesproken lid te willen worden van het centrum, dan starten we met de realisatie.”

Discussie
“Alle partijen ondersteunen de doelstelling van het centrum: het naar een hoger plan brengen van de brandveiligheid in het havengebied. Dat neemt niet weg dat sommige discussies zoals hoe het centrum er precies uit moet zien en tegen welke kosten dat moet, best scherp gevoerd worden. Maar dat is alleen maar bevorderlijk voor de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing die daaruit komt. De totstandkoming van het centrum bevestigt dat alle partijen het havengebied van groot belang vinden voor stad en regio en daar dus energie, tijd en geld in willen steken om dat te beschermen.”