Bijeenkomst Windparken Westpoort

06 november 2015

 

De Provincie Noord Holland nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de plannen van Havenbedrijf Amsterdam en Wind Groep Holland voor windparken in Westpoort. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk en vindt plaats op 18 november 2015 vanaf 18.00 uur bij Aristo Accommodaties, Teleportboulevard 100 te Amsterdam. 

Achtergrond
De provincie Noord-Holland heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 685,5MW windenergie op land mogelijk te maken. De provincie heeft gebieden aangewezen waarbinnen nieuwe windparken ontwikkeld kunnen worden. Westpoort valt in één van de 9 aangewezen gebieden. Havenbedrijf Amsterdam heeft in samenwerking met onder andere  Wind Groep Holland en Waternet een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van windparken in het Westpoort havengebied. Het gaat om nieuwe lijnopstellingen en turbines aanvullend op en ter vervanging van bestaande lijnen windturbines. De provincie, gemeente en de initiatiefnemers gaan hierover graag met u in gesprek.

Gebiedsatelier
Voor ieder initiatief dat lijkt te kunnen gaan voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan nieuwe windparken (onder meer minimaal 600 meter afstand tot woningen en minimaal 6 turbines op een lijn), organiseert de provincie een gebiedsatelier voor de omgeving. 

U ontvangt deze uitnodiging omdat u in de buurt van het mogelijk te realiseren  windpark woont of werkt. Tijdens deze avond wil de provincie u informeren over de voorwaarden en het proces.  De initiatiefnemers willen u graag betrekken bij de plannen en uw mogelijke zorgen, ideeën en  wensen hierover horen. 

Programma
Wethouder Choho van gemeente Amsterdam zal de ambities voor opwekking van duurzame energie in en voor de gemeente Amsterdam toelichten. Gedeputeerde Joke Geldhof  van de provincie Noord-Holland, portefeuillehouder van o.a. ruimtelijke ordening, zal een toelichting geven op de rol van de provincie in dit project en het proces. De initiatiefnemers van de nieuwe windparken lichten vervolgens de concrete plannen toe. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid om uw vragen te stellen op de informatiemarkt met gesprekstafels. 

18.00 uur Inloop (met broodjes en soep)
19.00 uur Plenaire toelichting
20.15 uur Informatiemarkt
21.30 uur Afsluiting 

Vervolg
De initiatiefnemers gebruiken de input van de avond bij het opstellen  van de definitieve aanvraag. Deze aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 januari 2016. Na indiening van een definitieve aanvraag gaat een formele procedure van start waarbij u verschillende inspraakmogelijkheden heeft. Hier zullen wij u op 18 november nader over informeren. 

Aanmelden
Wanneer u wilt komen kunt u zich vóór 11 november aanstaande aanmelden.
U doet dit door een e-mail te sturen naar windopland@noord-holland.nl.
Wilt u daarbij aangeven of u mee wilt eten? 

Meer informatie
Meer informatie over de herstructurering van Wind op Land vindt u op de website www.noord-holland.nl/windopland.