CEO Dertje Meijer blij met verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam NV

07 mei 2013

 

Pag . 10 Nwe Foto Meijer‘Wij willen samenwerken om er als regio en Nederland sterker uit te komen’

Per 1 april 2013 is het Amsterdamse havenbedrijf verzelfstandigd. Tijd voor een interview met Chief Executive Officer (CEO) Dertje Meijer over groei, samenwerking en het promoten van Nederland.

Waarom is het havenbedrijf verzelfstandigd?

Meijer: “We willen onze nieuwe strategie kunnen uitrollen. Belangrijk onderdeel is dat we naar een regionaal havenbedrijf willen groeien. Dat betekent meer aandeelhouders dan alleen de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld de gemeenten langs het Noordzeekanaal en de provincie. Zo kunnen we de lusten en lasten beter verdelen. Daarnaast willen we daadkrachtiger en slagvaardiger kunnen optreden naar klanten.”

Wat is de groeidoelstelling?

“De verwachting is dat er groei afkomt op havens in de Rijndelta. Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam moeten blijven groeien om te voldoen aan de vraag van de markt. Wij willen groeien naar 125 miljoen ton overslag per jaar in 2026 op bestaande terreinen, daarvoor is ook de nieuwe grote sluis geoutilleerd.”

“Voor meer groei hebben we extra terrein nodig. In de visie Noordzeekanaalgebied die dit voorjaar wordt vastgesteld, wordt waarschijnlijk de Houtrakpolder of de Wijkermeerpolder aangewezen voor verder onderzoek naar de mogelijkheden. Dan zou 140 miljoen ton per jaar achter het sluizencomplex haalbaar zijn.”

“Daarnaast willen wij kijken of we samen met klanten business kunnen doen die minder terreingebonden is. Op locaties buiten de gemeente Amsterdam, zoals in Lelystad waar we een haalbaarheidsstudie doen naar een binnenvaarthaven, of in het buitenland.”

Hoe houdt de gemeente Amsterdam grip op het havenbedrijf?

“Als aandeelhouder gaat de gemeente de strategische visie vaststellen, de jaarverslagen goedkeuren enzovoort. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor structuurvisies, bestemmingsplannen van verschillende gebieden in de haven en allerlei vergunningen.”

Hoe zorgt het havenbedrijf ervoor dat de gemeente voldoendefeeling houdt met de haven?

“Er blijft een havenwethouder en daarmee zullen we veel contact hebben. Via de havenmeester hebben we rechtstreekse lijnen met de burgemeester over veiligheid. Daarnaast blijven we de gemeente én de Amsterdammer uitnodigen in, en informeren over de haven.”

Wat merken klanten van de verzelfstandiging?

“Alle lopende afspraken blijven overeind. Klanten merken vooral dat wij nog meer gaan inspelen op hun wensen. En dat we, vanuit een gemeenschappelijke groeibehoefte, meer met hen gaan samenwerken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We noemen ons niet voor niets Port of Partnerships.”

Wat verstaat u onder Port of Partnerships?

“Samenwerken om de internationale concurrentiepositie van het hele havengebied en Nederland te versterken. Er is beperkte ruimte en ICT (informatie- en communicatietechnologie) heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor je veel gemakkelijker zaken met elkaar kunt delen. Een goed voorbeeld is het Port Community System met Rotterdam voor alle logistieke informatie. Door dit samen te doen, zijn de investeringen veel lager. Voor de klant is het veel prettiger één systeem te hebben. We kijken of Cargonaut van Schiphol kan aanhaken en hebben laatst een convenant getekend om voor heel Nederland een neutraal logistiek informatieplatform op te zetten. Dát vind ik met elkaar samenwerken.”

“Een meer voorbeeld van samenwerking in de regio is die tussen de cruiseterminals in IJmuiden en Amsterdam. Vroeger waren dat concurrenten, nu werken ze hecht samen. Er worden geen prijsafspraken gemaakt maar ze gaan zich samen als één merk in de markt zetten, met één logo. Daar kom je als regio sterker uit.”

“Internationaal lijkt er ook belangstelling om samen te werken, bijvoorbeeld met Ghana, Marokko, Zuid-Afrika, India en Brazilië. Wij kijken waar onze klanten zitten en waar wij hen in het buitenland kunnen versterken. Hoe blijf je aantrekkelijk?, daar gaat het over. Wij waren de eerste haven ter wereld met een App. Daar verdienen we niks aan maar de dienstverlening wordt beter. De agenten kunnen overal mobiel zien hoe laat een schip binnenkomt.”

Wat maakt het samenwerken gemakkelijker als zelfstandig havenbedrijf?

“De gemeenteraad is met duizenden dingen bezig die allemaal hun eigen prioriteiten kennen. Voor alle duidelijkheid: de gemeenteraad heeft niks tegengehouden, ze zijn best haven-minded. Maar daadkracht en slagkracht geeft het niet. Vooral nieuwe ontwikkelingen waarvoor grotere investeringen nodig waren, kostten extra tijd. De raadsleden moesten zich inlezen en de agenda moest ruimte hebben. Als die er niet was, dan was je weer een maand verder. Wij hebben te maken met global players en directeuren-eigenaren. Zij spreken een andere taal dan de gemeenteraad van een hoofdstad, en schakelen vaak heel snel.”

Betekent samenwerking met andere havens minder onderlinge concurrentie?

“Nee. Je moet de Rijndelta zien als een gebied waarin we samenwerken en soms concurreren. Maar de echte concurrentie zit bij de klanten onderling. Samenwerking betekent vooral zorgen dat Nederland een interessant land is om te investeren. Dus dat je je achterlandvervoer efficiënt organiseert, samenwerkt met de douane en je ICT-systemen allemaal hetzelfde organiseert, want dan hoeven je klanten op slechts één systeem in te loggen als ze in Nederland aankomen. Dat betekent minder vrachtbrieven en papierwerk. Zodra klanten in Nederland zijn, kun je wel weer gaan concurreren. Maar je moet eerst zorgen dat ze hier komen.”

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers de switch maken naar zakelijk, alert en klantgericht denken en opereren?

“Dat doe je niet in één dag. Maar we hebben niet gewacht tot het zover was. We hebben een bepaald type mensen aangenomen omdat we wisten dat dit eraan kwam. Sinds januari doen we onze financiële administratie op een andere manier, vorig jaar zijn we overgegaan op kwartaalrapportages in plaats van een jaarafsluiting. Zo zullen we de komende jaren allemaal professionaliseringsslagen gaan maken.”

“Tijdens een medewerkersdag hebben we de nieuwe strategie gedeeld en gekeken wat dat betekent voor iedereen en qua interne samenwerking. We zijn veel bewuster gefocust op waarmee we bezig zijn en waarom. Iedereen is heel betrokken, gedreven en gepassioneerd. Dat moeten we vasthouden door de mensen betrokken te houden bij wat er speelt, de buitenwereld naar binnen te brengen en de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen.”

Wat verandert er voor de Nautische Sector?

“De Nautische Sector blijft verantwoordelijk voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal. Verantwoordelijkheid voor calamiteiten is daar bijgekomen. We willen voorkomen dat de commerciële lijn en de lijn die de veiligheid borgt, in elkaars vaarwater komen. Daarom zit de havenmeester niet meer in de directie en heeft de Nautische Sector een onafhankelijke positie binnen het havenbedrijf gekregen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) en de gemeente Amsterdam voert de havenmeester publieke taken uit en legt hierover direct verantwoording aan hen af.”

Wat is het belangrijkste dat het Amsterdamse havenbedrijf heeft geleerd van havenbedrijf Rotterdam (HbR) dat in 2004 is verzelfstandigd?

“Dat je een ongelooflijk goede binding moet houden met je aandeelhouder. We hebben veel goede en ontzettend open gesprekken gehad met Rotterdam, dat was heel prettig. De gemeente Rotterdam heeft de gemeente Amsterdam ook van zeer veel advies en informatie voorzien om dit proces te ondersteunen.”

Kan Havenbedrijf Amsterdam zijn ambities voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie nog goed uitvoeren nu het meer moet letten op winstgevendheid?

“Ik zou bijna zeggen: juist. Mensen investeren alleen maar in duurzaamheid als het iets oplevert. In internationale havens hoor je wel over het belang van community en climate. Vervolgens roep ik: dat kan alleen als je commercie niet uit het oog verliest. Het is intrinsiek: je wilt iets en dat sijpelt door in al je processen. Er komen steeds meer goederenstromen op Nederland af. Die gaan we echt niet allemaal over de weg wegwerken. Dus wil je je veel meer via het water naar het achterland hebben. Als haven kun je daarin een grote rol spelen. We zijn nu een grote energiehaven maar hoe ziet dat eruit over dertig jaar? Over de breedte van al deze markten die in havens actief zijn, kunnen wij een rol hebben in welke richting wij willen dat het opgaat. Dat is wat ons betreft een innovatieve.”

Wat is voor u persoonlijk het belangrijkste verschil tussen een gemeentelijke dienst en een verzelfstandigd havenbedrijf?

“De projecten Verzelfstandiging en Sluis zijn voor de haven heftige historische dossiers maar ze legden nogal beslag op mijn tijd. Nu voor de nieuwe zeesluis het eerste belangrijk besluit is gevallen en de verzelfstandiging erdoor is, krijg ik meer tijd en kan ik me meer focussen op de haven en de klant: wat gaan wij samen doen in de toekomst?”

www.portofamsterdam.nl

Verzelfstandiging versus privatisering

De gemeente is honderd procent aandeelhouder in de nieuwe NV. Bij privatisering zijn de aandelen in handen van private partijen maar dat is bij Havenbedrijf Amsterdam NV niet aan de orde.

Na drie jaar kunnen behalve de gemeente Amsterdam ook andere partijen toetreden. Dit kunnen overigens alleen overheden of door overheden gehouden vennootschappen zijn. De gemeente Amsterdam moet altijd toestemming geven voor toetreding van nieuwe aandeelhouders.

Financiële structuur, grondwaarde en eigen vermogen

Havenbedrijf Amsterdam NV is en blijft kredietwaardig, zodat het bedrijf de gewenste investeringen kan doen en goed kan inspelen op marktkansen. Daarmee wordt het verdienvermogen van Havenbedrijf Amsterdam NV optimaal ontwikkeld. Het eigen vermogen van de NV bedraagt driehonderd miljoen euro.

Lopende afspraken met klanten

In de praktijk verandert er niets voor de relaties van Havenbedrijf Amsterdam NV. Het havenbedrijf krijgt de grond in erfpacht van de gemeente en geeft deze voortaan uit in ondererfpacht of huur. Huurcontracten gaan automatisch over naar Havenbedrijf Amsterdam NV dat het aanspreekpunt blijft; de gemeente heeft alle overeenkomsten van Haven Amsterdam met leveranciers en andere partijen overgedragen aan de NV, inclusief rechten en verplichtingen.

 

Contactgegevens
Port of Amsterdam NV
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 98 21
tel: +31 20 523 45 00

meer informatie