Deltalinqs en ORAM voor effectieve regeling ontgassen binnenvaart

17 maart 2014

Bron: ORAM

Binnenvaarttankers gooien bij het wisselen van lading regelmatig ‘de luiken open’ om dampen uit het ruim te laten ontsnappen. Vanuit de overheid is er toenemende druk om dit zogenaamde ‘ontgassen’ te verbieden. Samen met Deltalinqs werkt ORAM aan een gefaseerd invoeren van een regeling die effectief, haalbaar en betaalbaar is.
 

Aanzienlijk deel nationale emissies
Uit onderzoek blijkt dat het ontgassen verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de nationale emissies aan Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Het is belastend voor het milieu en leidt tot geuroverlast voor omwonenden. Voor de bemanning veroorzaakt het in sommige gevallen ontoelaatbare concentraties giftige stoffen. In de Tweede Kamer zijn hierover bij herhaling vragen gesteld aan staatsecretaris Mansveld. Lokale en regionale overheden in zowel de Rijnmond, rond Moerdijk als in het Noordzeekanaalgebied, sturen inmiddels aan op een snel verbod op ontgassen. 

Beperking ontgassen onvermijdelijk
Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Deltalinqs, bespraken alle betrokkenen een afsprakenkader over het terugdringen van ladingdampen uit de petrochemische binnenvaart. Alle partijen erkennen dat een wettelijk beperking op het ontgassen onvermijdelijk is. Gewerkt wordt aan een gefaseerde regeling die allereerst inzet op preventie en de aanpak van benzeenhoudende dampen. Bij het ontgassen van andere stoffen zouden giftigheid en milieubelasting bepalend moeten zijn voor de wijze van uitfasering. 

Pragmatische aanpak
Voor de binnenvaart en ook andere bedrijven is het van groot belang dat de verwerking van de dampen uit het regime van de afvalstoffenwetgeving blijft. ORAM en Deltalinqs zetten zich hiervoor in. Bij het terugdringen van het ontgassen moet er bovendien voldoende oog zijn voor de technische, logistieke en economische consequenties; welke technieken zijn beschikbaar, hoeveel capaciteit is nodig en wie gaat dat betalen? 

Uniforme Europese regels
Verder hechten we grote waarde aan een level playing field, nationaal maar vooral ook internationaal. Het is absoluut noodzakelijk dat het Ministerie van I&M prioriteit geeft aan het versneld invoeren van een uniforme regeling voor de hele Europese binnenvaart.

Rein Aarts

Contactgegevens
ORAM
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 31 33
tel: +31 20 622 21 11

meer informatie