Havenvisie 2030, frisse blik op toekomst Amsterdamse havenregio

06 november 2013

Bron: Zeehavens Amsterdam 

Havenvisie -2030

Havenbedrijf Amsterdam NV werkt hard aan een nieuwe Havenvisie en dat blijkt nodig in deze economisch roerige tijden. Het havenbedrijf wil met deze nieuwe visie, die loopt tot 2030, richting geven aan de toekomstige havenontwikkelingen. Doel is de internationale concurrentiepositie en het investeringsklimaat van de Amsterdamse havenregio blijvend te versterken. Hoe komt de nieuwe Havenvisie tot stand en wat betekent dit document voor het Noordzeekanaalgebied? Eduard de Visser, hoofd strategie en innovatie bij Havenbedrijf Amsterdam NV, legt het uit. 

Tekst: Eveline Papa 

“Er zijn drie redenen om de bestaande Havenvisie (2008-2020) opnieuw te bekijken,” zegt De Visser. “Zo is de wereldeconomie de afgelopen vijf jaar enorm veranderd. Daarnaast is het havenbedrijf in deze periode (april 2013, red.) verzelfstandigd. Ten derde is onze blik op de regio veranderd. Het is niet voldoende om alleen maar te kijken naar de ontwikkelingen van het Amsterdamse havengebied. Je kunt niet meer spreken van een Amsterdamse visie, we moeten veel meer kijken naar de regio en dat als uitgangspunt nemen. Het is nodig om ons anders te positioneren. Dat willen we natuurlijk niet alleen doen, daarbij hebben we onze klanten, de overheden en overige stakeholders nodig. In mei zijn we gestart tijdens een bijeenkomst in het BIM-huis. We hebben daar de toekomstscenario’s van de Amsterdam Economic Board (AEB) beoordeeld op hun impact voor de haven in 2030 met een brede groep betrokkenen bij de havenregio. De bezoekers waren enthousiast en hadden goede ideeën.” 

Is de nieuwe Havenvisie over vijf jaar niet weer achterhaald?

De Visser: “Met een visie probeer je richting te geven aan de koers van het havenbedrijf en de haven. Bovendien maakt het voor onze klanten en investeerders zichtbaar wat men van het havenbedrijf kan verwachten. Het is dan ook geen statisch document.”

“De Havenvisie wordt als het ware onze routekaart voor de toekomst. Wat zijn de belangrijkste trends, waar ligt de focus, wat zijn onze krachten en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Zo proberen we zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er speelt. Natuurlijk kunnen ook wij de toekomst niet voorspellen, maar we willen wel voorbereid zijn. Elk jaar moeten we de vinger aan de pols houden om te zien of onze ideeën nog kloppen met de werkelijkheid, en die zo nodig bijsturen.” 

Hoe pakt Havenbedrijf Amsterdam de Visie deze keer aan?

“We zijn al in een vroeg stadium begonnen om allerlei stakeholders te betrekken bij het proces. Dat is een hele brede groep: uiteraard onze klanten en andere bedrijven en instanties uit de havenregio, zoals ook Amports en Zeehaven IJmuiden NV, landelijke en lokale overheden, milieugroepen, bewonersorganisaties, partners van buiten de havenregio – bijvoorbeeld Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) - en diverse werkgeversorganisaties zoals ORAM.”

“We zijn in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van al deze groepen. Dit om boven tafel te krijgen wat de zorgen, belangen en ambities zijn van zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties. Daaruit kwam een aantal terugkerende thema’s naar boven, zoals bereikbaarheid, vestigingsklimaat, energie, logistiek, haven en metropool, duurzaamheid, ruimte en milieu.” 

Gaat u iets met die thema’s doen?

“Ja, de volgende stap is om deze onderwerpen te bespreken tijdens acht rondetafelgesprekken. Vertegenwoordigers van de partijen die een belang hebben bij dit onderwerp, vragen we aan te schuiven. De samenstelling van de deelnemers per bijeenkomst is breed maar we houden de groepen wel compact. Daarbij gaat het om maximaal 25 personen. Mensen moeten de gelegenheid hebben om hun mening te geven en met elkaar van gedachten te wisselen.” 

Hoe is de opzet van zo’n bijeenkomst?

“Alle deelnemers krijgen vooraf een fact sheet toegestuurd. Hierop staan de belangrijkste achtergronden rondom het thema en de belangrijkste discussievragen. De gesprekken worden telkens begeleid door een neutrale, externe dagvoorzitter, waardoor wij als Havenbedrijf Amsterdam ook kunnen deelnemen aan het gesprek.”

“Na de rondetafelgesprekken gaan we door met zogeheten werkateliers, om met wat grotere groepen het totale beeld per onderwerp te bespreken en te presenteren. Daarna is het tijd om de concept-Havenvisie te schrijven. Het is de bedoeling deze in maart 2014 klaar te hebben, zodat we de visie na de gemeenteraadsverkiezingen meteen aan onze aandeelhouder, de gemeente Amsterdam, kunnen voorleggen.”