Column Bart Banning: Innoveer in samenwerking!

22 september 2016

‘Wie duurzamer wil werken innoveert, wie innoveert werkt vanzelf duurzamer,’ stelt Bart Banning, sector banker Transport & Logistiek bij ABN AMRO. ‘Het zijn twee kanten van één medaille. Binnen transport & logistiek is duurzaamheid altijd sterk verbonden geweest met de reductie van stikstof en fijnstof, en daar is sinds het Klimaatakkoord van Parijs nadrukkelijk CO2-reductie aan toegevoegd. Aangezien in de Nederlandse zeehavens de verwerking van 550 miljoen ton goederen begint, kunnen logistieke partijen hier al een slag maken. Immers, uw opdrachtgevers hebben steeds grotere verwachtingen op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid. Gunstig is dat een energiehaven als Amsterdam (75% van de overslag is energie-gerelateerd) in het licht van de energietransitie die focus op CO2-reductie en innovatie al vroeg heeft ingezet. Via de samenwerking met kennisinstellingen krijgt dat nog een extra versnelling.’
Bart BanningDuurzaamheid heeft veel gezichten. Het is niet alleen de reductie van vervuilende uitstoot, maar ook het toekomstbestendig maken van het verdienmodel van een bedrijf. Banning: ‘Logistieke innovatie richt zich op verbetering van de efficiency en minder logistieke bewegingen. Daar wordt iedereen beter van: meer rendement van ingezette assets, minder vervuilende uitstoot en een slimmer gebruik van bestaande infrastructuur en ruimte. Dat heeft toekomst. Technologie en IT versnellen die innovatie via data-analyse. Binnen transport & logistiek zijn er naast de traditionele goederen- en financiële stromen definitief de informatiestromen bijgekomen. Daar zit ook de grootste potentie. Grondige data-analyse geeft bedrijven effectieve suggesties om bestaande processen opnieuw in te richten. Geen eenvoudige opgave, tegelijkertijd wel dé weg naar een succesvoller en duurzamer operatie.’
Data-analyse maakt ook synchromodaal transport mogelijk, waarbij op het laatste moment de optimale vervoerswijze kan worden gekozen. Banning: ‘Voor synchromodaal vervoer heeft Amsterdam én alle modaliteiten beschikbaar én de infrastructuur. Data-analyse geeft inzicht in de juiste keuze. Duurzaam werken staat en valt ook bij het creëren van dikke stromen. Ga dus meer in de clusters denken waar het Noordzeekanaalgebied sterk in is zoals energie, food, vis en textiel. Herkenning van problematiek en inzicht in stromen biedt kansen voor logistiek clusteraanpak. Het vereist een cultuuromslag, transparantie en niet denken in concullega’s maar in collega’s. Dat is innovatief samenwerken.’
Financiering
Startups binnen de circulaire economie hebben vaak moeite met financiering, omdat hun innovaties veelal nog geen ‘proven concept’ zijn. Banning: ‘Alternatieve financieringsbronnen bieden toegang tot nieuw kapitaal; denk aan co-financiering, maar ook aan crowdfunding. Wat daarbij helpt is commitment tussen innovators en gebruikers. Specifiek voor logistiek betekent dat ook meer langdurige contracten tussen ketenpartijen. Dit kan innovaties versneld omzetten in succesvolle concepten. Inbreng van ieders expertise vanuit een gemeenschappelijke visie en doel zet zaken echt in beweging. ABN AMRO heeft een eigen ‘Green Businessplan Logistiek’ met als doel vanuit onze positie een aantoonbare bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 in deze sector.’
Banning tot besluit: ‘Verschillend vakjargon van technici, financiers en ondernemers, kenmerkend bij technologische innovaties, moet uiteindelijk samenkomen in een helder verhaal waar de mist uit verdwenen is. Enthousiasme en de onderlinge persoonlijke klik horen hier bij. Als dan de business case ook nog klopt gloort er iets moois aan de horizon…’