31 maart 2022

Port of Amsterdam presenteert jaarverslag 2021

In het jaar 2021 kreeg de Amsterdamse haven opnieuw te maken met de gevolgen van de energietransitie en de coronapandemie. De overslag daalde, maar de resultaten stegen daarentegen. De totale omzet in non-fossiele lading steeg en daarmee werd de haven minder afhankelijk van fossiele lading.
Port of Amsterdam haven van Amsterdam

De omzet is in 2021 met drie procent gegroeid naar € 163,1 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor (€ 158,4 miljoen). Het geïnde zeehavengeld over 2021 bedroeg € 53 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2021 (ruim € 54 miljoen). Het binnenhavengeld steeg tot ruim € 7 miljoen tegen bijna € 6,5 miljoen over 2021. Tot slot kwamen de inkomsten uit pachtovereenkomsten op ruim € 97 miljoen tegen € 92 miljoen in het jaar daarvoor. Het resultaat kwam in 2021 uit op € 52,9 miljoen tegen € 51,7 miljoen het jaar daarvoor. Hoewel de omzet nog niet op het niveau is van voor de coronapandemie, bieden de jaarcijfers een goed perspectief voor de komende jaren.

Overslag met 3 miljoen ton gedaald
De totale overslag in het havengebied is in 2021 iets lager dan verwacht en bedroeg 71,3 miljoen ton tegen 74,3 miljoen ton over 2020. De overslag in olieproducten daalde met 13 procent tot 35,7 miljoen ton. Deze afgenomen vraag naar brandstoffen is mede het gevolg van de energietransitie. Ook de coronacrisis werkte door in de cijfers. De overslag in kolen steeg daarentegen met 41 procent in 2021 tot 10,4 miljoen ton, veroorzaakt door de hoge gasprijs. Deze stijging verandert niets aan de doelstelling van het havenbedrijf om in 2030 een kolenvrije haven te zijn. Ook de non-fossiele omzet is gestegen. Zo steeg de overslag in containers met 25 procent.

Kritisch op uitgifte grond
De haven heeft te maken met ruimtegebrek, zowel fysieke- als milieuruimte voor de industrie. Port of Amsterdam is daardoor kritisch op uitgifte van grond. Het havenbedrijf onderzoekt grondiger dan voorheen in hoeverre de vestiging van een potentiële klant past in hun strategie en of zo’n vestiging bijdraagt aan het bestaande ecosysteem van bedrijven in onze haven. Als dat niet het geval is, dan gaat de vestiging niet door. In 2021 is 18,9 ha uitgegeven.

Samenwerken
Om het voortouw te kunnen nemen, trekt Port of Amsterdam steeds intensiever op met de stad en de regio. De haven speelt een cruciale rol bij het oplossen van complexe vraagstukken die zich voordoen in de metropoolregio Amsterdam zoals op het gebied van elektriciteitscongestie. Door de versnelling van de energietransitie en de daarmee gepaard gaande vraag naar elektriciteit is het havengebied sneller dan verwacht in congestie geraakt. Het gevolg is dat de haven mogelijk geen nieuwe bedrijven kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Samen met de gemeente Amsterdam, Liander en TenneT onderzoekt Port of Amsterdam hoe zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor de korte en lange termijn.

Vooruitzichten
Port of Amsterdam blijft de komende jaren werken aan de uitvoering van het Strategisch Plan 2021-2025. Daarin staat de verdere ontwikkeling naar een duurzame haven centraal. Zorgwekkend is de onverwachte en dramatische escalatie van de Oekraïne-crisis, ruim een maand vóór publicatie van het jaarverslag. De precieze gevolgen daarvan voor de haven zijn voor 2022 niet te geven, maar staan niet in verhouding tot de humanitaire crisis die is ontstaan. Voor de overslagcijfers en de bijbehorende omzet verwacht Port of Amsterdam vooralsnog geen grote wijzigingen.

Deel dit artikel